EDUKATOR

Edukator filarem włączenia społecznego w edukacji dorosłych

Program: Erasmus+

Sektor: Edukacja osób dorosłych

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Tytuł projektu: Edukator filarem włączenia społecznego w edukacji dorosłych

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035239

Okres realizacji: 02.2022-01.2024

Kolejny projekt przed nami! Cieszymy się bardzo. Projekt realizujemy w partnerstwie z EDU SMART z Irlandii oraz AESD z Rumunii. Zachęcamy do śledzenia informacji o projektu.

Nasz projekt zainspirowany jest dwiema obserwacjami. Po pierwsze, istnieje wyraźna potrzeba zwiększenia włączenia społecznego w sektorze edukacji dorosłych, w całej Europie; a po drugie, należy dalej wspierać rozwój zawodowy edukatorów, którzy są często na pierwszej linii i to od nich w dużej mierze zależy poprawa włączenie społecznego w edukacji dorosłych.

Z tego powodu projekt ma na celu poprawę włączenia społecznego w edukacji dorosłych poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie docierania do dorosłych, motywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wsparcia doradczego, aby wprowadzić ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie.

ZADANIE 1: Opis kompetencji edukatorów osób o mniejszych szansach 

Zostanie on przygotowany w oparciu o model kwalifikacji rynkowych w Polskiej Ramie Kwalifikacji.

Eksperci skoncentrują się na efektach uczenia się w obszarze WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostanie analiza danych zastanych (krajowych – PL, RO, IE i europejskich). Jej celem jest doprecyzowanie stanu wiedzy dot. znaczenia roli edukatora w poprawie włączenia społecznego w edukacji dorosłych. Analiza pozwoli także przygotować dyskusję na EPALE. Partnerzy zdecydowali się także na konsultacje założeń opisu kompetencji z ich klientami – osobami o mniejszych szansach.

 1. ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Analiza danych zastanych zostanie przygotowana przez wszystkich partnerów. Będzie ona obejmować: analizę dokumentów krajowych (PL, RO, IE), dobrych praktyk z Irlandii, doświadczeń takich instytucji jak AONTAS, SOLAS czy NALA (agencje zajmujące się edukacją dorosłych w Irlandii), materiałów dostępnych na EPALE, opracowań OECD, Eurydice, Cedefop, rekomendacji EAEA oraz LLLPlatform oraz grupy roboczej ds. uczenia się dorosłych Edukacja i Szkolenia 2020, raportów Result Description (including: needs analysis, target groups, elements of innovation, expected impact and transferability potential) oraz wyników prac sieci eksperckich. Każdy partner będzie odpowiedzialny za zebranie i przeanalizowanie danych krajowych, tak aby w czasie warsztatów podzielić się wynikami. Lider skupi się na materiałach europejskich.
 2. 2- dniowy WARSZTAT Eksperci posiadający doświadczenie w opracowywaniu opisów kompetencji przygotują, w oparciu o wyniki analizy danych zastanych opis kompetencji. Opis kompetencji zostanie przygotowany po angielsku.
 3. KONSULTACJE Opis kompetencji wypracowany w ramach warsztatu zostanie przedyskutowany na EPALE (dyskusja) a także z osobami o mniejszych szansach. Każdy z partnerów przeprowadzi dyskusję na krajowym EPALE a także konsultacje z osobami o mniejszych szansach, zgodnie z metodologią określoną w czasie ww. warsztatu.
 4. PRZYGOTOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI OPISU KOMPETENCJI (0,5-DNIOWY WARSZTAT) Eksperci partnerów ponownie się spotkają w celu przeanalizowania uwag zgłoszonych przez społeczność EPALE oraz osoby o mniejszych szansach. Wykonają tą pracę w czasie 0,5-dniowego warsztatu przeprowadzonego w formie zdalnej. Dodatkowo, jako część opisu kompetencji przygotowana zostanie ankieta samooceny dla edukatorów. Wraz z opracowaniem ostatecznej wersji opisu kompetencji Lider przygotuje raport z procesu przygotowania opisu.

ZADANIE 2: MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA EDUKATORÓW OSÓB DOROSŁYCH Z MNIEJSZYMI SZANSAMI

Materiały stanowić będą istotne wsparcie w budowaniu kompetencji edukatorów i potencjału instytucji edukacyjnych w dotarciu i wsparciu osób o mniejszych szansach. Zostaną przygotowane zgodnie z najlepszymi standardami, uwzględniając specyfikę uczenia się dorosłych. Ich atutem jest ścisłe powiązanie z opisem kompetencji, stworzenie ankiety samooceny oraz modułów. Daje to edukatorom możliwość zdiagnozowania jaką wiedzę i umiejętności posiadają, usystematyzowania co już potrafią, a czego im jeszcze brakuje jeżeli chodzi o pracę z osobami o mniejszych szansach. Pozwoli to na wybór tylko tych modułów szkolenia, które są faktycznie potrzebne.

Udostępnienie materiałów po angielsku, na dedykowanej stronie internetowej ułatwi do nich dostęp wszystkim zainteresowanym. Pracę nad materiałami edukacyjnymi podzielono na:

 1. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW Materiały zostaną przygotowane w oparciu o najlepsze standardy. Będę także uwzględniać specyfikę uczenia się dorosłych oraz ich potrzeby. Tematyka modułów jest przykładowa, wynika z doświadczeń partnerów. Ostateczne moduły zostaną ustalone po opracowaniu opisu kompetencji, ale będą uwzględniać co najmniej: 1) SPOSOBY DOTARCIA DO OSÓB DOROSŁYCH O MNIEJSZYCH SZANSACH 2) METODY I TECHNIKI PRACY Z OSOBAMI DOROSŁYMI O MNIEJSZYCH SZANSACH 3) NARZĘDZIA MOTYWUJĄCE OSOBY O MNIEJSZYCH SZANSACH DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Każdy MODUŁ będzie składał się z:

 • 3 podcasty – materiał w formie wprowadzających wykładów do modułu (1 podcast jako intro to Result Description (including: needs analysis, target groups, elements of innovation, expected impact and transferability potential)
 • 1 tematyczna prezentacja multimedialna
 • 20 kart pracy/indywidualnych
 • 4 studia przypadków
 • 2 infografiki
 • 2 scenariusze zajęć

Rezultat pracy intelektualnej obejmie całościowo: 1 podręcznik dla trenera 9 podcastów 3 prezentacje multimedialnych 60 kart pracy 12 studiów przypadku 6 infografik 6 scenariuszy zajęć

 1. PRZETESTOWANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH Partnerzy przygotują szkolenie testujące. Weźmie w nim udział 10 edukatorów (po dwóch edukatorów skierowanych przez partnerów oraz czterech edukatorów, którzy do tej pory nie współpracowali z partnerami i nie uczestniczyli w projektach Erasmus+). Dobór edukatorów oparty zostanie wyłącznie o kryteria merytoryczne, poziom motywacji i gotowość zaangażowania.
 2. PRZYGOTOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI MATERIAŁÓW

Poszczególne tematy bloków będą wynikiem prac ekspertów i mogą ulec zmianie w stosunku do ramowej propozycji projektowej.

Zatem do dzieła!


WYPRACOWANE PRODUKTY PROJEKTOWE

Produkty projektowe dostępne są na naszej platformie https://feriplatform.org.pl

Linki do poszczególnych wersji językowych poniżej:


#lipiec 2023

Zapraszamy do wywiadu z naszym Partnerem IMPULSI! [LINK]


#lipiec 2023

Macedonia Trip! 

W dniach 6-7 lipca zorganizowaliśmy międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Edukator filarem właczenia społecznego w edukacji dorosłych” w Skopje w Macedonii! ☀️☀️
Dzięki Partnerowi #IMPULSI mogliśmy poznać zakamarki pięknego kraju, popracować w międzynarodowym zespole  i wypracować kolejne ciekawe pomysły na materiały edukacyjne ✒️ ale także wspólnie planować kolejne projekty  Było aktywnie i dynamicznie! BRAVO MY! 
Bardzo dziękujemy za profesjonalną organizację i ciepłe przyjęcie! Takie Partnerstwo to dar!  
Wszystko co dobre szybko się kończy, ale mamy w planach wrócić do Skopje! 
 
Wracamy teraz do swoich zadań w zespołach krajowych, aby niebawem omówić wypracowane materiały w trakcie spotkania online z ekspertami międzynarodowymi!

 
Naszym Partnerom: IMPULSI z Skopje i EDUSSMART z Kells dziękujemy za kreatywny wspólny czas i niezliczoną ilość dyskusji! Wspólne spotkania i działania należą do najprzyjemniejszych momentów w projektach! Wymiar europejski wciąż przyciąga!
 
Zespół FERI
 

#lipiec 2023

Kolejne spotkanie przed nami! Tym razem Skopje, Macedonia! Nasi nowi Partnerzy IMPULSI organizują naszą wyprawę. 
Nowe doświadczenia przed nami. 
EDU SMART z Dublina, my prosto z Warszawy lecimy – wszyscy gotowi?  ✈️ ☀️
 
Zespół FERI
 

#czerwiec 2023

Spotkanie partnerów on-line
Kolejne spotkanie online międzynarodowych ekspertów za nami!  W dniu 30 czerwca 2023 podsumowaliśmy kolejny etap projektu „Edukatore filarem włączenia społecznego w edukacji dorosłych”.
 
Dyskusji nie było końca! Macedonsko-irlandzko-polskie debaty trwały! Partnerzy rozpoczęli współpracę z styczniu 2023. Obecnie pracujemy nad materiałami edukacyjnymi. Wymiana doświadczeń międzynarodowych, prezentacje dobrych praktyk w dobrej i partnerskiej atmosferze! Kolejne spotkania zaplanowane! W maju 2023 widzieliśmy się w Polsce, teraz czas na spotkanie w Macedonii!
 
 
Spotkania online są bardzo ciekawe, ale jednak spotkanie bezpośrednie to jest TO!
 
Do zobaczenia w Skopje!
Zespół FERI

# maj 2023

Dorośli uczą się inaczej niż dzieci. Mają inne potrzeby, ale też wyobrażenia i motywacje, z którymi zapisują się na kolejne kursy. Zapraszamy do lektury artykułu „Jak uczą się dorośli? Dlaczego powinni robić to przez całe życie? Przeczytaj raport!” 
 
 
Projekt „Edukator filarem włączenia społecznego w edukacji dorosłych”.
 
Zespół FERI
 

# luty 2023

Informujemy, że od stycznia 2023 Partnerem projektu jest firma SAMERIMPEX IMPULSi DOO.

Kilka słów o naszym nowym Partnerze z miasta Skopje (Republika Macedonii). Firma powstała w 1992 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań z zakresu kapitału ludzkiego oraz wspieraniu rozwoju organizacji. Działa w zakresie edukacji osób dorosłych, mając doświadczenie w realizacji działań z edukatorami oraz na rzecz edukatorów. W Samerimpex Impulsi nadrzędną rolą jest pomoc klientowi zakresie zarządzania, zasobów ludzkich i szkoleń mają na celu poprawę produktywności, wydajności, procesów, komunikacji i zaangażowania. Działania organizacji skupiają się także na osobach z mniejszymi szansami (szerszy opis potencjału załącznik 2). Samerimpeks Impulsi DOO i jego eksperci posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Partner z Macedonii posiada także doświadczenie w:

 • ponad 20 lat rozwoju organizacji, planowania biznesowego, planowania działań
 • ponad 20 lat zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich
 • analiza pracy, opisy działań w pracy
 • opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Wydajnością
 • ocena potrzeb szkoleniowych
 • rozwój programów nauczania coaching menedżerski i zawodowy

Cieszymy się na naszą współpracę! Do zobaczenia niebawem na Teams

 

# listopad 2022

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport opracowany przez międzynarodowe konsorcjum w ramach projektu „Edukator filarem włączenia społecznego w edukacji osób dorosłych” (Program Erasmus+).

POLSKI – POBIERZ [PDF]

RUMUŃSKI – POBIERZ [PDF]

ANGIELSKI – POBIERZ [PDF]

 

# grudzień 2022

Szanowni Państwo,

W wyniku spotkań Partnerów ostateczny kształt zadania 2 wynikający z przeprowadzonych prac w krajach partnerstwa oraz spotkań międzynarodowych ostatecznie podjęto następujący układ:

MATERIAŁY DLA EDUKATORÓW w tym w szczególności OSÓB Z MNIEJSZYMI SZANSAMI

 1. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW

Materiały zostaną przygotowane w oparciu o najlepsze standardy. Będę także uwzględniać specyfikę uczenia się dorosłych oraz ich potrzeby.

Każdy moduł będzie uwzględniał 3 elementy:

1) SPOSOBY DOTARCIA DO OSÓB DOROSŁYCH O MNIEJSZYCH SZANSACH

2) METODY I TECHNIKI PRACY Z OSOBAMI DOROSŁYMI O MNIEJSZYCH SZANSACH

3) NARZĘDZIA MOTYWUJĄCE OSOBY O MNIEJSZYCH SZANSACH DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

WYPRACOWANA TEMATYKA MODUŁÓW PRZEZ PARTNERÓW:

KONCENTRACJA OSÓB DOROSŁYCH – świadome budowanie koncentracji. Coraz bardziej dotyka nas rozproszenie myśli, natłok informacji, chaos informacyjny w świecie. Przez to trudniej nam skupić uwagę, tym bardziej chłonąć i przyswajać nowe informacje.

Koncentracja to umiejętność skupiania i utrzymywania uwagi na ściśle określonych zadaniach. Jest konieczna podczas wszelkiego rodzaju świadomych działań. Dzięki niej jesteśmy w stanie kierować naszą uwagą, dostrzegać i robić to, co jest dla nas ważne w danym momencie. Jest niezbędna w życiu zawodowym, ale także osobistym. Przy wykonywaniu czynności i zadań zawodowych, budowaniu nowych celów, a także przy zwykłych czynnościach. Przy koncentracji można także dotknąć obszarów uważności, skupienia się na priorytetach, logicznego myślenia, analizy, analitycznego myślenia, szukania informacji i także selekcji informacji. Jako ważnych obszarów kompetencyjnych osób dorosłych.

UMIEJĘTNOŚĆ OPRACOWANIA SZKOLENIA PRZEZ TRENERA Z WYKORZYSTANIEM DOSTĘPNYCH APLIKACJI I NARZĘDZI ONLINE

Każdy z trenerów chcący realizować szkolenie i będący aktywnym trenerem powinien nadążać za nowymi trendami, a także być „blisko” i odpowiadać na potrzeby grupy i docelowych użytkowników szkolenia. Celem modułu jest przygotowanie narzędzi, wskazówek z różnego rodzaju aplikacji, programów online, które slużą trenerowi do zaplanowania i zaprojektowania szkolenia/warsztatu/kursu dla osób dorosłym w tym z mniejszymi szansami. Tak, aby trener w każdej sytuacji/miejscu mógł sam zaplanować szkolenie od A do Z i je zrealizować bez zaplecza technicznego, logistycznego firm szkoleniowych. Aplikacje, przykłady użyte w module powinny zawierać m.in. narzędzia do:

 1. a)       Rekrutacji uczestników
 2. b)      Informowania uczestników/kontaktu z nimi
 3. c)       Przygotowania prezentacji, materiałów szkoleniowych
 4. d)      Ewaluacji szkolenia
 5. e)      Przygotowanie dyplomów ze szkolenia
 6. f)        Zadawania zadań na szkoleniu czy po szkoleniu

NOWA WSPÓŁPRACA – model dynamiki grupowej

Podobnie jak z koncentracją dla trenerów niezwykle ważna jest UMIEJĘTNOŚĆ ZAANGAŻOWANIA uczestników szkolenia w proces grupowy, aby jak najkorzystniejsze efekty były dla uczestników. W tym celu należy wskazać techniki i narzędzia, a także przykładowe programy/ćwiczenia na skupienie uwagi na szkoleniu, budowania zaangażowania uczestników szkolenia w trakcie i jeśli się da także po. A także na samym procesie grupowym i rozumieniu różnego rodzaju etapów szkolenia i zmiany potrzeb grupy. Współpraca grupy może mieć różny charakter, ale ważne aby ćwiczenia i umiejętności trenera wpływały na zaangażowanie grupy, skupienie uwagi, synergie i miła atmosferę. Niezwykle istotny to aspekt w grupach osób z mniejszymi szansami, gdzie często spotyka się trener z barierą wejścia, obawami grupy, kompleksami oraz nieufnością.

  Każdy MODUŁ będzie składał się z:

 1. Dwa scenariusze zajęć
 2. Trzy podcasty – materiał w formie wprowadzających wykładu do modułu czyli intro to tematu moduł, miniwyklad do nagrania wprowadzenie do tematu, oraz trzeci podcast tematyczny związany z danym obszarem.
 3. min. 1 tematyczna prezentacja multimedialna
 4. 20 kart pracy/indywidualnych – po 10 kart do każdego scenariusza
 5. 4 studia przypadków – do każdego scenariusza 2 studia przypadków
 6. 2 infografiki – do każdego scenariusza jedna infografika
 7. Testy pre i post do każdego modułu

Ponadto Partnerzy uzgodnili, że zostanie wypracowana dodatkowo gra multimedialna, która będzie zawierała obszar tematycznych wszystkich 3 modułów jako forma podsumowania.

Z całości wypracowanych rozwiązań powstanie Podręcznik dla Trenera z materiałami edukacyjnymi.

To nasze wyzwanie na 2023!


# grudzień 2022

Niestety z przyczyn niezależnych od Konsorcjum… z żalem informujemy, że Partner rumuński musiał zakończyć udział w projekcie. Życie okazuje się bardzo krótkie i niespodziewane. To była dobra współpraca i zawsze będziemy dobrze wspominali wspólny czas.

W związku z tym Partnerzy zaprosili do Konsorcjum firmę SAMERIMPEX IMPULSi DOO z Macedonii.