Tytuł projektu: PROFFESIONALS AND THEIR SKILLS IN HYDROGEN

Czas realizacji: 1.11.2023-31.10.2025 

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA220-VET-000159821

Międzynarodowe Konsorcjum składa się z: 

 1. Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” – Szczecin, Poland
 2. Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji – Kraków, Poland
 3. ECRN ­ European Chemical Regions Network – Brussels, Belgium
 4. EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED – Kells, Ireland 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: wypracowanie narzędzi (mapa zawodów, ramy kompetencji, program szkoleniowy) wspierających rozwój kompetencji kadr MMŚP sektora wodorowego.

Zrealizowane zostanie to poprzez:

 1. Zmapowanie zawodów sektora wodorowego (mapa zawodów).
 2. Zidentyfikowanie i opisanie kompetencji w wybranych nowych zawodach (ramy kompetencji).
 3. Opracowanie i przetestowanie programu szkoleniowego dla wybranych kompetencji.

Realizacja ww. działań pozwoli na osiągnięcie celu głównego projektu, ale także w dłuższej perspektywie na zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry MMŚP sektora wodorowego w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także pobudzenie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między krajami europejskimi w obszarze sektora wodorowego.

Projekt realizuje priorytet dotyczący środowiska i walki ze zmianą klimatu, jako element budowania wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju w UE. Budowanie potencjału kadr MMŚP wspomagają także dbałość o wysokiej jakości łańcuch wartości gospodarki wodorowej. A także odpowiadają potrzebom rynku pracy przede wszystkim w sektorze energetyki, transportu i przemysłu, na które rozwój technologii wodorowych będzie miał największy wpływ.

Projekt oraz powstałe rezultaty ukierunkowane są na rozwój kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w MMŚP (w kontekście branży wodorowej). Wypracowany w projekcie program szkoleniowy realnie wpłynie na podniesienie wiedzy i umiejętności kadr MMŚP w sektorze wodorowym. Wpłynie także na zarządzanie zmianami w MMŚP w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym np. odnośnie oszczędzania zasobów, ograniczenia zużycia i marnowania energii, kompensowania emisji gazów cieplarnianych, itp. Wartością dodaną będzie również wpływ projektu na wszystkich interesariuszy, nie tylko kadrę MMŚP, ale także szerokie otoczenie biznesu, NGO, samorządy itd.

REZULTATY ILOŚCIOWE m.in.:

 • 1 mapa zawodów wodorowych
 • 5 rama kompetencji dla nowych zawodów zdefiniowanych w mapie
 • 1 program szkoleniowych dla wybranych kompetencji (w formie e-learningu)

Wszystkie rezultaty będą udostępnione na e-platformie przygotowanej przez partnerów i będą przygotowane w formie cyfrowej (dostępnej).

REZULTATY JAKOŚCIOWE m.in.:

 • Nawiązanie merytorycznej współpracy z organizacjami partnerskimi spoza projektu/UE poprzez Regiony Europejskie – ECRN w zakresie rozwoju kompetencji w sektorze wodorowym.
 • Zwiększenie wiedzy partnerów oraz ekspertów i otoczenia w obszarach merytorycznych – innowacyjność projektu gwarantuje uczestnikom przedsięwzięcia wzrost wiedzy w obszarze sektora wodorowego.
 • Zwiększenie świadomości wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesie szkolenia zawodowego dla przemysłu wodorowego.
 • Zwiększenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji i zarządzania projektem przez wnioskodawcę wg standardów Erasmus+, tak aby w przyszłości partnerzy mogli realizować kolejne projekty i służyć innym organizacjom jako kompetentni partnerzy poszerzający ekosystem programu Erasmus+.

 Zapraszamy do śledzenia naszej współpracy i jej efektów!