Lider Projektu: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej
FERI: podwykonawca badań naukowych: ankieta, wywiady indywidualne, grupy fokusowe, warsztaty strategiczne

TYTUŁ PROJEKTU: PROCESY I MODEL INTEGRACJI INTERESARIUSZY LOKALNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PO PANDEMII COVID-19


Głównym celem naukowym projektu będzie zdiagnozowanie i opracowanie koncepcji organizacyjnych, prawnych i finansowych koniecznych dla integracji pionowej i poziomej interesariuszy turystycznych, między innymi w formie stowarzyszeń, konsorcjów produktowych lub spółek pełniących rolę tzw. Destination Management Organisation jako efektu partnerstwa publiczno-prywatnego w myśl koncepcji goodgouvernance i koopetycji na szczeblu regionalnym i lokalnym. Okres pandemii i sytuacja w gospodarce turystycznej wymaga zdefiniowania na nowo zadań i kompetencji w zarządzaniu i jest to podkreślane w najnowszych dokumentach między innymi UNWTO czy ETC. Dostrzega to w Polsce także administracja centralna anonsując zmiany prawne związane z funkcjonowaniem POT, ROT i LOT.

Z drugiej strony udział sektora przedsiębiorców turystycznych we współdecydowaniu o kierunku odnowy turystyki jest ciągle niezadowalający i poddawany zarówno krytyce jak i deklarowanej chęci współpracy.  Słabość finansową oraz organizacyjną wykazuje także samorząd gospodarczy, a modele zarządzania o charakterze DMO, występujące w krajach Europy Zachodniej nie pozwalają na bezpośredni benchmarking. Stąd poszukuje się także modelu finansowania DMO w Polsce czego przykładem jest publiczna dyskusja o wprowadzeniu opłaty turystycznej (chociaż po jej ewentualnym wprowadzeniu redystrybucja pozyskanych
środków będzie konfliktogenna).  Pełna analiza zawarta w projekcie badawczym pozwoli na opracowania alternatywnych modeli zarządzania. Wyniki mogą być podstawą modyfikacji ustawowej systemu POT-ROT-LOT. Co prawda niektórzy za DMO na szczeblu krajowym uważają Narodowe Organizacje Turystyczne, jednakże ich specyfika nie jest objęta bezpośrednio analizą.

W projekcie dokona się przeglądu istniejących wzorów zagranicznych, a przede wszystkim będzie przeprowadzona konfrontacja poglądów przedstawicieli władz samorządowych, członków LOT i ROT oraz przedsiębiorców na temat procesy integracji, konfliktów barier i docelowych rozwiązań. Konfrontacja służyć będzie budowie scenariuszy współpracy tych podmiotów na rynku.

Wydaje się, że cele strategiczne zintegrowanych form organizacyjnych (DMO) powinny być realizowane poprzez m.in.:

 • budowę współpracy oraz atmosfery wzajemnego zaufania podczas realizacji wspólnych celów,
 • kumulację środków finansowych dla tworzenia wizerunku regionu i budowy tożsamości lokalnej,
 • wykorzystanie efekty synergii współdziałających sektora prywatnego i samorządu terytorialnego,
 • wspólny marketing istniejących i nowych produktów turystycznych,
 • dążenie do wzrostu produktywności poprzez wykorzystanie wspólnych zasobów,
 • wymianę informacji, wspieranie rozwoju i innowacji w branży,
 • współdziałanie z jednostkami naukowo – badawczymi,
 • dzielenie się wiedzą oraz edukacja turystów w zakresie wpływu turystyki na gospodarkę, społeczność lokalną i przyrodę,
 • tworzenie partnerstwa lokalnego, zarządzanie sieciowe i utrzymywanie relacji z lokalnymi społecznościami,
 • lepsze rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań odwiedzających co do doświadczeń dostarczanych im w mieście oraz przekazywanie tej wiedzy lokalnym partnerom,
 • zarządzania konfliktami pomiędzy interesariuszami turystyki.

Cel badawczy zostanie osiągnięty na podstawie danych pierwotnych, umożliwiających diagnozę stanu aktualnego, identyfikacji barier (prawnych, finansowych, zarządczych i psychosocjologicznych) oraz opracowania scenariuszy współpracy (różne warianty koncepcji organizacyjnych partnerstwa w dostosowaniu do ewolucji zmian na rynku turystycznym).

Cele szczegółowe projektu zdefiniowano następująco:

 • poprawa funkcjonalności współpracy na linii nauka i biznes w sektorze turystyki, a
  także z samorządami gospodarczymi i organizacyjnymi zarządzającymi turystyką na
  szczeblu lokalnym 
 • poprawa współpracy DMO z przedstawicielami nauki w kooperacji z podmiotami
  gospodarczymi sektora turystyki,
 • zwiększenie możliwości działań MMŚP sektora turystyki w dobie pandemii i jej
  skutków, 
 • udoskonalenie kooperacji DMO z interesariuszami zewnętrznymi
 • dostosowanie oferty uczelni wyższej do potrzeb rynku pracy generowanego przez
  sektor turystyki w Polsce,
 • transfer wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr MMŚP oraz DMO sektora
  turystycznego 
 • stworzenie koncepcji organizacyjnych, prawnych i finansowych kluczowych dla
  integracji pionowej i poziomej interesariuszy turystycznych,
 • stworzenie efektu partnerstwa publiczno-prywatnego będącego narzędziem w
  zarządzaniu gospodarką turystyczną na szczeblach regionalnych i lokalnych,
 • wdrożenie mechanizmów ewaluacyjnych procesu zmian jakościowych w
  działalności DMO.

Podmiotem badań będą regionalni/lokalni uczestnicy gospodarki turystycznej m.in.: samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy, Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, sektor prywatny z trzech grup (hotelarze, gastronomicy, zarządzający atrakcjami lokalnymi), kadra zarządzająca i pracownicy MMŚP turystyki, środowisko akademickie, mieszkańcy.

REZULTATY PROJEKTU
Rezultatami projektu będą: 

 • podręcznik dobrych praktyk (krajowych, europejskich) – w obszarach modeli współpracy DMO i różnych instytucji sektorowych, 
 • raport z badań IDI wśród zarządzających instytucjami turystycznymi,
 • raporty z badań wśród MMŚP z sektora turystyki,
 • scenariusze i trendy rozwojowe dla DMO i MMŚP sektora turystyki po COVID-19 jako wynik dwóch warsztatów strategicznych,
 • programy kursów specjalistycznych dla branży turystycznej,
 • konferencja międzynarodowa celem upowszechnienia wyników.

METODYKA I NARZĘDZIA BADAWCZE
Proces badawczy obejmuje badania wtórne i pierwotne. Wynikiem pierwszych zostanie opracowany podręcznik dobrych praktyk krajowych i zagranicznych struktur typu DMO.

Badania pierwotne oparte zostaną o:

 • 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI),
 • 6 grup fokusowych,
 • ilościowe badania ankietowe MMŚP na próbie 500 respondentów,
 • cztery warsztaty strategiczne.