Projekt „Zielony rozwój FERI” jest realizowany w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025

Cel: Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej poprzez rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności m.in. związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu, wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej.

Termin realizacji: 04.09.2023 – 03.03.2024


Fundacja FERI włączając się w realizację celu jakim jest „Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej” planuje realizować go poprzez wsparcie społecznych organizacji i organizacje szkoleń i konsultacji dla społecznych organizacji/przedsiębiorców; promowanie innowacji społecznych; budowanie partnerstw i sieci: pomoc w budowaniu partnerstw i sieci między organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami społecznymi oraz innymi sektorami, takimi jak sektor publiczny i prywatny, aby zwiększyć ich zdolność do wpływania na zmiany społeczne i ekonomiczne.

Realizacja celu m wspomóc wspieranie organizacji, które działają w sposób społecznie odpowiedzialny włączając w to transformacje zieloną i odpowiedzialność za środowisko, promując dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz przyczyniający się do tworzenia bardziej zrównoważonej (zielonej i cyfrowej) i odpornej gospodarki. Jest to ważne i wpisuje się w misję FERI, ale również ważne z perspektywy społecznej, jak i gospodarczej, ponieważ pomaga budować bardziej sprawiedliwe i zrównoważone społeczeństwo.

Istnieje wiele powodów, dla których FERI jako NGO włącza się w działania mające na celu wzmacnianie społecznej odpowiedzialności, transformacje zieloną – dbanie o środowisko naturalne, transformację cyfrową czy włączanie społeczne. Powodu dla których FERI intensywnie zaczyna angażować się w obszary zielone:

  • Ochrona bioróżnorodności: Środowisko naturalne jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Działania organizacji mogą pomóc w zachowaniu różnorodności biologicznej, zapobiegając wymieraniu gatunków i utrzymując
  • Zrównoważony rozwój: Długoterminowy rozwój społeczeństwa i gospodarki wymaga dbałości o środowisko naturalne. FERI będzie działać na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia potrzeby teraźniejszych i przyszłych pokoleń.
  • Poprawa jakości życia: Czyste powietrze, woda i gleba mają ogromny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi. Działania na rzecz ochrony środowiska mogą przyczynić się do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców.
  • Walka ze zmianami klimatycznymi: Zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla naszego środowiska i gospodarki. Organizacje pozarządowe mogą działać na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, promując odnawialne źródła energii i efektywne wykorzystanie zasobów.
  • Edukacja i świadomość społeczna: FERI edukuje społeczeństwo na temat ważności ochrony środowiska naturalnego i promować proekologiczne zachowania. Wzrost świadomości społecznej może przyczynić się do zmiany postaw i nawyków ludzi.

Wszystkie te powody podkreślają, jaką rolę może odegrać FERI w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Dbałość o środowisko to nie tylko kwestia zrównoważonego rozwoju, ale także dobrobytu ludzi i przyszłych pokoleń.


#aktualizacja 10.2023

Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji realizuje przedsięwzięcie pn. „Zielony rozwój FERI” w ramach program „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025
Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie modernizacji która umożliwi Fundacji wprowadzenia zmian służących ugruntowaniu oraz wzmocnieniu wizerunku Fundacji przyjaznej środowisku. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działanie sprzyjające rozwojowi oferty FERI polegające na zakupie środka trwałego w postaci samochodu hybrydowego oraz działanie związane z modernizacją cyfrową związane z przebudową strony internetowej Fundacji oraz zakupem laptopa.
W związku z powyższym zapraszamy do składania oferty cenowej na realizację usługi polegającej na przebudowanie strony internetowej www.feri.org.pl.

Szczegóły w załączniku [PLIK PDF]

Termin realizacji usługi: do 18.12.2023
Oferty cenowe proszę złożyć na adres mailowy: fundacja@feri.org.p do dnia 6.11.2023, godz. 16.00