DUDSProjekt „Droga ucznia do sukcesu” był realizowany w latach 2014- 2015 przez Fundatora EVACO Sp. z o.o. z Krakowa.


Zadania zaplanowane w ramach realizacji projektu obejmowały następującej obszary:
1. Opracowanie innowacyjnego programu nauczania „Droga ucznia do sukcesu” oraz materiałów dydaktycznych:
– przygotowanie innowacyjnego programu nauczania „Droga ucznia do sukcesu”,
– opracowanie materiałów dydaktycznych zgodnych z założeniami Teorii Inteligencji Wielorakich,
– opracowanie Poradników metodycznych dla nauczycieli do klas I, II i III,
– opracowanie kompletów zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas I, II i III,
– recenzje programu nauczania „Droga ucznia do sukcesu”, poradników metodycznych dla nauczycieli, materiałów dydaktycznych i zeszytów ćwiczeń (w tym gier multimedialnych, zadań i ćwiczeń multimedialnych, pomocy dydaktycznych).
2. Szkolenia dla nauczycieli.
3. Wdrożenie innowacyjnego programu nauczania „Droga ucznia do sukcesu”.
4. Upowszechnianie wypracowanych materiałów edukacyjnych „Droga ucznia do sukcesu” w szerokim otoczeniu edukacyjnym.

W ramach ostatniego działania z uwagi na swoją działalność edukacyjną oraz współpracę ze szkołami, nauczycielami w Polsce, w Wielkiej Brytanii i Irlandii Fundacja rozpoczęła działania promujące program.
W Wielkiej Brytanii polskie szkoły sobotnie okazały się być doskonałym miejscem. Zarówno nauczyciele, dzieci jak i rodzice bardzo chętnie korzystają z produktów programu „Droga Ucznia do sukcesu”.

Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji wykorzystuje wszystkie możliwe sposobności na upowszechnianie programu w ramach prowadzonej swojej działalności statutowej.


Projekt  „Droga ucznia do sukcesu” był odpowiedzą na konkurs ogłoszony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III:  Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia,  Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia.