DUDSProjekt „Droga ucznia do sukcesu” był realizowany w latach 2014- 2015 przez Fundatora EVACO Sp. z o.o. z Krakowa.

Zadania zaplanowane w ramach realizacji projektu obejmowały następującej obszary:
1. Opracowanie innowacyjnego programu nauczania „Droga ucznia do sukcesu” oraz materiałów dydaktycznych:
– przygotowanie innowacyjnego programu nauczania „Droga ucznia do sukcesu”,
– opracowanie materiałów dydaktycznych zgodnych z założeniami Teorii Inteligencji Wielorakich,
– opracowanie Poradników metodycznych dla nauczycieli do klas I, II i III,
– opracowanie kompletów zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas I, II i III,
– recenzje programu nauczania „Droga ucznia do sukcesu”, poradników metodycznych dla nauczycieli, materiałów dydaktycznych i zeszytów ćwiczeń (w tym gier multimedialnych, zadań i ćwiczeń multimedialnych, pomocy dydaktycznych).
2. Szkolenia dla nauczycieli.
3. Wdrożenie innowacyjnego programu nauczania „Droga ucznia do sukcesu”.
4. Upowszechnianie wypracowanych materiałów edukacyjnych „Droga ucznia do sukcesu” w szerokim otoczeniu edukacyjnym.

W ramach ostatniego działania z uwagi na swoją działalność edukacyjną oraz współpracę ze szkołami, nauczycielami w Polsce, w Wielkiej Brytanii i Irlandii Fundacja rozpoczęła działania promujące program.
W Wielkiej Brytanii polskie szkoły sobotnie okazały się być doskonałym miejscem. Zarówno nauczyciele, dzieci jak i rodzice bardzo chętnie korzystają z produktów programu „Droga Ucznia do sukcesu”.

Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji wykorzystuje wszystkie możliwe sposobności na upowszechnianie programu w ramach prowadzonej swojej działalności statutowej.

Projekt  „Droga ucznia do sukcesu” był odpowiedzą na konkurs ogłoszony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III:  Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia,  Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia.

 


Droga Ucznia do Sukcesu

Fundacja dbając o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych środowisk upowszechnia nowatorski program edukacyjny powstały ze środków unijnych skierowany do dzieci z klas I-III. Upowszechnianie edukacji oraz jej wspieranie poprzez proponowanie rozwiązań innowacyjnych jest priorytetem fundacji.

Czym jest DUDS? To nowoczesny i autorski program nauczania przygotowany dla nauczycieli nauczania początkowego. Program pozwala nauczycielowi nie tylko ukierunkować uczniów na sukces, ale przede wszystkim rozwijać ich indywidualne pasje poprzez wprowadzenie innowacyjnych i multimedialnych metod nauczania.

Tak przygotowany program daje możliwość zarówno rodzicom i nauczycielom zapoznać się z nowymi metodami nauczania pozwalając na wprowadzenie nowych narzędzi do nauczania początkowego dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia. W trakcie realizacji projektu zapewniamy nauczycielom wsparcie dydaktyczne w postaci szkoleń przygotowujących do wdrożenia programu nauczania. Pokażemy jak elastycznie organizować czas pracy ucznia i efektywnie wykorzystać narzędzia ujęte w przygotowanym przez nas programie nauczania.

W ramach programu powstały min.

PROGRAM NAUCZANIA „DROGA UCZNIA DO SUKCESU” 

To opracowanie, które składa się z następujących części: charakterystyka programu nauczania w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym, zadania szkoły, cele ogólne i szczegółowe kształcenia i wychowania, treści kształcenia i oczekiwane osiągnięcia, procedury osiągania celów ogólnych i szczegółowych kształcenia i wychowania oraz kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć uczniów. Program jest propozycją i inspiracją dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a zaproponowane w programie metody nauczania, szczególnie uczniów 6 i 7 letnich oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  opierają się na Koncepcji Inteligencji Wielorakiej Howarda Gardnera.

ZESZYTY ĆWICZEŃ DLA KLAS I-III

Całość tworzy komplet 12 sztuk zeszytów ćwiczeń dedykowanych dzieciom z klas I-III. Zeszyty dla klasy pierwszej są zintegrowane ze scenariuszami projektów edukacyjnych, zaś do klasy drugiej i trzeciej dają możliwość indywidualnej pracy z uczniami, zachęcają do nauki poprzez zabawę oraz dają możliwość kształcenia umiejętności matematycznych, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Zawierają propozycje zadań o różnym poziomie trudności do pracy w klasie szkolnej i w domu. Zaproponowane zadania odpowiadają potrzebom dzieci 6 i 7 letnich (są o różnym stopniu trudności) oraz zapewniają pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Włączają do pracy z dzieckiem rodziców lub innych dorosłych, których wybierze dziecko. Proponowane zadania kształcą umiejętności logicznego myślenia, pozwalają na proponowanie nietypowych rozwiązań, ćwiczą umiejętności matematyczne i pozwalają dziecku na samodzielne dochodzenie do rozwiązania. Zadania zaproponowane w zeszycie ćwiczeń zawierają kolorowe zdjęcia i interesujące graficznie obrazki zachęcające dzieci do wykonywania zadań. W zeszytach ćwiczeń znajdują się propozycje zadań rozwijających wszystkie rodzaje inteligencji wielorakich zgodnie z teorią Howarda Gardnera.

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

To opracowanie 3 częściowe – dla klas: I, II i III. W każdym poradniku zamieszczone są scenariusze projektów edukacyjnych, które nauczyciele będą wykorzystywać podczas dni aktywności w każdym tygodniu nauki w klasach I – III. Proponowane zabawy, zadania i sytuacje edukacyjne uwzględniają pracę z dziećmi zróżnicowanymi wiekowo tj. 6 i 7 letnimi, a także dają możliwość włączania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkie działania. Dla klasy I zaplanowano realizację 4 projektów edukacyjnych, dla klasy II zaplanowano realizację 6 projektów edukacyjnych, a dla klasy III zaplanowano realizację 10 projektów edukacyjnych. Poradnik metodyczny stanowi tylko bazę wyjściową dla nauczyciela i wskazuje kierunek pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dzięki temu nauczyciel ma szansę podejmowania decyzji oraz planowania pracy w sposób najbardziej odpowiedni dla potrzeb
i możliwości swojej klasy i poszczególnych uczniów. Taka forma przewodnika daje nauczycielowi dużo swobody i miejsca na własną interpretację, inwencję oraz realizację dowolnych pomysłów. Nauczyciel ma dzięki temu możliwość wyboru zadań i zajęć, które w każdej sytuacji dydaktycznej może dostosować do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci zróżnicowanych wiekowo (6 i 7 lat).

PAKIETY MULTIMEDIALNE

20 pakietów, każdy z nich zawiera 20 propozycji ćwiczeń, gier, zabaw, kolorowanek, labiryntów, plansz, prezentacji multimedialnych, kart pracy i puzzli. Gry multimedialne proponowane w pakietach stanowią interesującą propozycją zabaw edukacyjnych dla dzieci. Nauka poprzez zabawę interaktywną to doskonały pomysł na zachęcenie dzieci do rozwiązywania proponowanych im problemów matematycznych, logicznych, przyrodniczych i społecznych, których cele zbieżne są z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej. Kolorowe plansze, ciekawe ilustracje, liczniki wskazujące czas i poprawność wykonania zadania wpływają na zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z pakietów. Nowością jest to, że każdy zainteresowany rodzic może otrzymać pakiety multimedialne do indywidualnego wykorzystywania w domu.

PAKIET MUZYCZNO-LITERACKI

Przygotowany i nagrany na potrzeby programu „Droga ucznia do sukcesu”. Zawiera przykłady muzyczne i literackie zgodne z wymogami podstawy programowej i indywidualizacji pracy w zależności od możliwości i predyspozycji dziecka. Pakiet uzupełnia warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, został skupiony wokół takich zagadnień, jak bliskie dziecku odgłosy z otoczenia, rytmy (podstawowe wartości rytmiczne – cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka i przykładowe rytmy), wybrane instrumenty, przykłady dziecięcych zabaw muzycznych, zagadek oraz przykłady z literatury dziecięcej – fragmentów czytanych legend i baśni. Wszystko to tworzy bazę do kontynuacji edukacji muzycznej w starszych klasach. Wszystko to tworzy swego rodzaju muzyczną pomoc dydaktyczną w pigułce. Ma ona swoje zalety, ponieważ zawiera esencję tego co ważne dla najmłodszych uczniów. Materiał jest ułożony z zachowaniem spiralności w nauczaniu. Wykorzystywanie pakietu przez nauczycieli podczas zajęć z dziećmi w klasach I – III daje szansę na rozwijanie wszystkich typów inteligencji wielorakich. Najmłodsi uczniowie najczęściej śpiewają, akompaniują sobie na prostych instrumentach, poruszają się przy muzyce, tańczą, przygotowują występy na różne okazje. Propozycja pakietu w dużym stopniu rozwija umiejętność słuchania, przetwarzania informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Pakiet może być wykorzystywany do pracy z dziećmi 6 i 7 letnimi oraz z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z MATERIAŁAMI


DROGA UCZNIA DO SUKCESU DLA POLONII

Projekt, który Fundacja upowszechnia trafił do Polonii w Wielkiej Brytanii. Nauczyciele uczący dzieci, które na stałe mieszkają w Bradford będą uczyć maluchy wykorzystując innowacyjny program opracowany w ramach projektu. Droga Ucznia do Sukcesu.

Przedstawiciele naszej rady programowej odbyli spotkanie z polonią, podcza którego udało się zaprezentować rezultaty projektu zachęcając nauczycieli do włączenia ich do codziennej pracy z dziećmi.

20150926_103609 20150926_114130 20150926_115709 20150926_140439


DROGA UCZNIA DO SUKCESU PROGRAMEM KRAKOWSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ramach współpracy z Podstawową Szkołą nr 90 w Krakowie zaprezentowaliśmy przed nauczycielami nauczania początkowego rezultaty projektu „Droga Ucznia do Sukcesu”. Dyrekcja szkoły zdecydowała się wprowadzić projekt jako innowację. Bardzo to nas cieszy i z przyjemnością zachęcamy do działania. Droga Ucznia do Sukcesu to innowacyjny program nauczania skierowany do uczniów i nauczycieli nauczania początkowego. Materiały multimedialne, karty pracy, gry multimedialne to tylko niektóre z wypracowanych w ramach projektu materiałów.

Spotkanie z nauczycielami było dla nas okazją do zaprezentowania całej obudowy oraz zachęcenia do aktywnego jej wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych.

Liczymy na owocną dalszą współpracę.