"Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego” to projekt realizowany z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w okresie od grudnia 2019 do listopada 2020 r.

Projekt finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pn. „DIALOG”.

Głównym celem realizowanego projektu było wzmocnienie potencjału parków narodowych oraz kompetencji pracowników PN w odniesieniu do poprawy realizacji zadań we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

 

Wśród celów szczegółowych należy wymienić:

  • wzmocnienie współpracy oraz podniesienie jakości komunikacji i wspólnego rozwiązywania problemów przez pracowników różnych parków narodowych,
  • rozwój umiejętności planowania strategicznego, tworzenia misji i wizji parków narodowych przez dyrektorów oraz pracowników,
  • stworzenie wspólnych rekomendacji środowiska parków narodowych odnośnie projektu nowej ustawy dot. parków narodowych
  • poprawę współpracy parków narodowych w Polsce z interesariuszami zewnętrznymi, budowanie relacji z społecznością lokalną, turystami, biznesem, władzami lokalnymi,
  • dostosowanie oferty uczelni wyższej do potrzeb rynku pracy generowanego przez parki narodowe w Polsce,
  • wzmocnienie funkcjonowania parków narodowych w Polsce z otoczeniem, akademickim i naukowym, samorządowym oraz biznesowym
  • uświadomienie wiedzy nt. wpływu otoczenia dalszego na stan zasobów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego parków narodowych w Polsce.