Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu we współpracy z organizacją non profit UK- BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii i Fundacją Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa realizuje projekt ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne pt.: „Grow it up- competences and framework for social system youth workers” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ma charakter innowacyjny będzie realizowany w okresie 24 miesięcy; rozpoczął się 1 września 2018 r., a zakończy się 31 października 2020 r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację projektu wynosi 243 808,00 EUR.

Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie posiadanych kompetencji osób pracujących z młodzieżą- wiedzy i umiejętności kadry. Głównym celem projektu jest dopasowanie i zaimplementowanie czterech brytyjskich metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społeczne, ich wdrożenia w Polsce i innych krajach europejskich. Zmiany sposobu edukacji osób dorosłych koncentrują się wokół rozwiązań zmierzających do wspierania procesu uczenia się w naturalnym środowisku pracy.

W ramach projektu opracowany zostanie też program szkoleniowy dla każdej z metod, służący wyposażeniu pedagogów, psychologów oraz osób pracujących z młodzieżą w wiedzę na ich temat i kompetencje umożliwiające ich wykorzystanie w środowisku pracy. Wypracowane metody i narzędzia, będą walidowane podczas codziennej pracy. Założenia projektu zostały opracowane jako odpowiedź na problemy, z jakimi borykają się pracownicy w swojej pracy z młodzieżą. Każdy z nich zajmuje się pracą z młodymi ludźmi wymagającymi szczególnego podejścia i wrażliwości. Młodzież objęta działaniami projektu to grupa 70 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Praca z nią wymaga ciągłego podnoszenia kalifikacji oraz wprowadzania nowych metod i narzędzi. Szczególnie ważne więc jest, aby wychowawcy i opiekunowie, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, osoby pracujące z młodzieżą doskonalili swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje. W Wielkiej Brytanii UK BUTTERFLIES udoskonala i tworzy narzędzia oraz metody, które z powodzeniem są wykorzystywane w krajach UE, w tym również w Polsce. Kilka z nich zostało już zastosowanych w pracy placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – między innymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach wspólnego projektu współpracy ponadnarodowej wdrożonego w ramach Działania 4.3 POWER jego uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętność stosowania w praktyce sześciu brytyjskich metod wsparcia podobnych grup docelowych: Family Links, Speakeasy,Talking Teens, Freedom, Friendship i Nuturing Programme). Ponieważ wdrożenie w codziennej pracy z młodzieżą metod brytyjskich okazało się trafne, na etapie przygotowywania założeń przedstawianego projektu zbadano dalsze potrzeby szkoleniowe kadry i wybrano cztery kolejne metody, które zostaną zaadaptowane do wdrożenia w Polsce i innych krajach europejskich:

1. SELF-STARTING: Metoda zakłada postrzeganie „problematycznych’’ zachowań jako oznaki tego, że młoda osoba doświadcza nadmiernego stresu. Skupia się na pracy z dzieckiem lub młodym człowiekiem, który jest impulsywny, agresywny, wycofany, wybuchowy, ma trudności z regulacją emocji, często doświadcza kryzysów emocjonalnych lub ma zmienne nastroje, nie umie znosić frustracji, poddaje się przy najmniejszych przeszkodach, ma problemy ze skupieniem uwagi albo ignorowaniem rozpraszających je bodźców i kłopoty z radzeniem sobie z relacjami lub odczuwaniem empatii. Uczy jak określić, co stanowi stresory dla konkretnej osoby i w jaki sposób opiekunowie, nauczyciele lub terapeuci mogą je zredukować. Następnym krokiem jest nauczenie młodego człowieka samodzielnego radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencjami. To nauka przerwania błędnego koła stresu, które wymyka się spod kontroli.

2. CALMFULNESS: metoda zakłada naukę poprawnego oddychania, technik relaksacji, technik uwalniania emocji stwarza możliwość kształtowania własnego stanu emocjonalnego dzięki świadomemu wykorzystaniu odpowiednich technik relaksacji. Ważną rolę w tym procesie odgrywa także eliminacja bądź ograniczenie czynników stresogennych za pomocą różnorodnych technik relaksacyjnych i pracy z ciałem.

3. TIC-TAC: metodą zakłada wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu integracji grupy, komunikacji, postaw asertywnych, rozwiązywania konfliktów i zachowań, które mają negatywny wpływ na grupę. Metoda wyposaża jej użytkowników w wiedzę na temat mediacji rówieśniczej, postaw młodzieży, akceptacji inności, samoakceptacji, rozwiązywania konfliktów. Jej użytkownicy będą potrafili podejmować się funkcji mediatora.

4. BE SMART: metoda zakłada naukę umiejętnego przekształcenia destrukcyjnych przekonań na wspierające. Zakłada odszukanie w sobie potencjału, samoakceptacji oraz mądrego polubienia siebie. Kładzie nacisk na poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron bazowania na zasobach, sposobach pozbywania się barier w działaniu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, a co za tym idzie nabycie takich umiejętności, które pozwolą zaspokoić potrzeby, by funkcjonowanie w społeczeństwie było łatwiejsze.

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym w skali co najmniej europejskiej. Zaangażowanie międzynarodowych ekspertów pozwoli na opracowanie produktów, które będą mogły być użytkowane w każdym europejskim państwie i opracowanie produktów użytecznych dla użytkowników bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej sytuacji gospodarczej ma ogromne znaczenie. Ważnym założeniem projektu jest wzajemność korzyści, wymiana dobrych praktyk. Wdrożenie zaplanowanych działań nie będzie opierało się jedynie na przeniesieniu brytyjskich metod do Polski, ale też ich przetestowanie na szerszej grupie niż tylko młodzież brytyjska, wypracowanie uniwersalnych rekomendacji do zmiany, korekt modeli (opartych na doświadczeniu w pracy z ich wykorzystaniem zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii) i opracowanie skorygowanych, uniwersalnych modeli pracy z młodzieżą wykluczoną lub zagrożoną wykluczeniem społecznym gotowych do wdrożenia w dowolnym kraju europejskim. Metody w kształcie wykorzystywanym obecnie cechuje niski poziom uniwersalności ze względu na charakteryzujące je wysoki stopień zależności kulturowych i społecznych. Są stosowne jedynie w Wielkiej Brytanii i w obecnym kształcie nie mogą być szerzej wykorzystywane. Projekt nie mógłby zostać zrealizowany bez założenia współpracy ponadnarodowej. Opierał się będzie na ścisłej współpracy przez cały okres wdrażania. Współpraca obejmowała już etap przygotowawczy – założenia przedstawianego projektu zostały przygotowane wspólnie. Założeniem projektu jest wzajemne uczenie się w ramach współpracy ponadnarodowej, które jest jednym z najważniejszych celów podjętej współpracy.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia w czasie realizacji projektu: 

 • 4 innowacyjne metody pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie,
 • 4 czterodniowe warsztaty szkoleniowe w Bradford dla 12 osób pracujących z młodzieżą wykluczoną społecznie, każde wyposażające przyszłych użytkowników w wiedzę na temat metod i umiejętności ich zastosowania w codziennej pracy z młodzieżą,
 • 4 szczegółowe opisy metody w języku polskim i angielskim,
 • 16 przykładowych scenariuszy zastosowania metod w różnych sytuacjach problemowych w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie,
 • 4 programy szkoleniowe dla terapeutów, nauczycieli, pedagogów i opiekunów młodzieży • zagrożonej wykluczeniem społecznym i wykluczonej społecznie,
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów edukacyjnych (ćwiczenia, zadania, karty pracy, prezentacje multimedialne i inne),
 • 120 indywidualnych kart pracy,
 • 80 kart terapeutycznych.
 • 4 międzynarodowe spotkania projektowe służące wymianie doświadczeń, wypracowaniu

 

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia na zakończenie projektu : 

 • 1 raport z walidacji użyteczności opracowanych metod w codziennej pracy użytkowników,
 • 1 konferencja upowszechniająca opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Oświęcimiu dla około 90-100 osób (w tym osób pracujących z młodzieżą jak pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie i inne),
 • 1 seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Bradford dla około 40-50 osób, (w tym osób pracujących z młodzieżą jak pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie i inne),
 • Publikacja gotowych narzędzi,

Projekt jest komplementarny do projektu zrealizowanego w ramach działania 4.3 POWER przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” realizowany był w okresie 01.01.2017-31.12.2017.

 

Opracowane metody będą miały charakter innowacyjny w wymiarach:

 1. Grupy docelowej – konieczność wsparcia metodologicznego grup terapeutów, nauczycieli i opiekunów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym jest w dalszym stopniu niedostatecznie podkreślana.
 2. Problemu – dotychczas stosowane metody nie uwzględniały w wystarczający sposób uwarunkowań biologicznych i emocjonalnych młodzieży. Z tego powodu zdecydowano o wyborze właśnie tych metod do udoskonalenia i adaptacji, w których te aspekty są szczególnie istotne.
 3. Metod – metody, które zaplanowano do udoskonalenia i adaptacji w ramach projektu, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii nie są wykorzystywane w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w Europie. Jej elementy są stosowane przez wąskie grono specjalistów.

Numer projektu 2018-1-PL01-KA205-050049


#aktualizacja 09.2019

III MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE – GROW IT UP!

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu było organizatorem  III Międzynarodowego   Spotkania  Projektowego  w ramach projektu    pn: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowanym   przy wsparciu finansowym Komisji  Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne NR PROJEKTU : 2018-1-PL01-KA205-050049

Spotkanie było zorganizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z udziałem Zarządu  Wice Starosty Pawła Kobielusza i Członka Zarządu Teresy Jankowskiej. Było  poświęcone dyskusji na temat  roli i znaczenia partnerstwa międzynarodowego  w procesie budowania kapitału społecznego, rozwijania współpracy oraz wymiany doświadczeń, było szansą   podjęcia dyskusji nad rozwiązaniami    węzłowych   problemów społecznych  w obszarach: cyberbezpieczeństwa, cyberprzemocy, hate crime, przemocy domowej i problematyki Brexitu, prawdopodobnych deportacji a tym samym konieczności przygotowania służb społecznych na terenie PL do pracy z klientem. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się  z działaniami prowadzonymi na terenie powiatu przez Policję,  Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu oraz Okręgowy Ośrodek dla Osób poszkodowanych Przestępstwem w Krakowie z Lokalnym Punktem w Oświęcimiu   i podjęcie dyskusji w kierunku szukania rozwiązań systemowych  w obszarach  :  Edukacji systemowej  na temat cyberbezpieczeństwa i cyberprzemocy, przeciwdziałania wykluczeniu  społecznemu – działania na rzecz równości płci, narodowości, osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przestępczości nieletnich, programów profilaktyczno- edukacyjnych.

W spotkaniu brali udział zaproszeni goście : Adam Taylor  i Munir Akhtar  z policji w West Yorkshire, Mark Waite  i Daryll Smith z Rady  i okręgu miasta Bradford w Wielkiej Brytanii, Aleksandra Marcinkowska  i Helen  Houlbrook eksperci z UK Butterfly LTD organizacji partnerskiej oraz Iwona Serafin z FERI organizacji partnerskiej z Krakowa.

Podzieli się strategiami, modelem działania, zwrócili uwagę na  różnice kulturowe.

Wnioskiem ze spotkania są planowane wizyty międzynarodowe  i budowanie wspólnej strategii w edukowaniu, profilaktyce  oraz skuteczne  reagowanie na działania przestępcze.

WordPress Image Gallery Plugin


#aktualizacja 07.2019

II szkolenie w Bradford – metoda CALMFULNESS

W dniach  3 do 6 lipca 2019r. odbyły się 2 warsztaty wyjazdowe  do metody  CALMFULNESS w ramach projektu  pn: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowane   przy wsparciu finansowym Komisji  Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, nr projektu 2018-1-PL01-KA205-050049.

Warsztaty były  zorganizowane   w ramach działania C2 w Bradford -Wielka Brytania,  trwały  4 dni (po 8 godzin każdego dnia, oraz 2 dni podróży) w dniach 2 – 7 lipiec  2019r.

W warsztatach wzięła stała grupa 12 osób – wychowawców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli i pedagogów pracujących na co dzień z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Domu Dziecka w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Kętach, Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu, PZ nr 10 w Kętach. Każdy z uczestników to przedstawiciel (pracownik, współpracownik) organizacji wnioskującej PCPR i  partnera – Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji. Każdy z nich jest potencjalnym użytkownikiem wypracowanej metody.

Uczestnicy zostali przeszkoleni w ramach krótkiego programu szkoleniowego z jego stosowania i użytkowania scenariuszy Calmfulness  do pracy z lękiem , które powstały w ramach projektu. Uczestnicy w trakcie projektu nabyli wiedzę na temat  funkcji lęku i zaburzeń lękowych, lęku społecznego, fobii szkolnej, podnieśli umiejętności praktyczne w zakresie radzenia sobie z lękiem,  nauczyli się rozpoznawać objawy lękowe i skutecznie im przeciwdziałać za pomocą metod i technik relaksacyjnych, oddechowych , wyobrażeniowych, wzrosła ich umiejętność pracy z młodzieżą mającą trudności komunikacyjne w grupie oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej, poznali metod autoprezentacji, znają   znacznie gestów i mowy ciała w stresie. Uczestnicy nauczyli się postrzegać „ problematyczne” zachowania jak oznaki niepokoju, stresu lub strachu. Omawiane były sytuacje podczas rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, konfliktu w grupie, fobii szkolnej. Uczestnicy dowiedzieli się jak określić czynniki stresogenne dla konkretnej osoby, jak mogą je zmniejszyć i nauczyć młodzież metod samoregulacji.

Wszystkie wnioski, rekomendacje i wypracowane rozwiązania zostały  przeanalizowane przez ekspertów projektu i włączone do rezultatu O2 w odpowiednim kształcie. Taka wymiana doświadczeń, praktyk, problemów i wspólne dopracowywanie rozwiązań urealnia możliwość stosowania metod w różnych środowiskach.

Podczas warsztatów zapewnione zostały materiały szkoleniowe oraz catering dla każdego uczestnika. Przedstawiona też została  ścieżka dostępu do wszelkich wypracowanych w ramach projektu produktów (zarówno w języku angielskim jak i polskim) – każdy zainteresowany będzie mieć do nich wolny dostęp, bez żadnych ograniczeń, zostały zaprezentowane ostateczne materiały do metody O1  Self Starting. Sala szkoleniowa była  wyposażona w niezbędny sprzęt do tego typu szkoleń (rzutnik, flipchart, laptop, pisaki, duże kartki, kartki post-it, oraz inne edukacyjne narzędzia niezbędne do testowania metod.y Uczestnicy szkoleń na koniec 4 dniowego warsztatu otrzymali 2 certyfikaty. Każdy uczestnik będzie  miał możliwość konsultacji z ekspertami projektowymi zastosowań i kierunków działań w trakcie wdrażania metody O2 w praktyce w pracy własnej z młodzieżą przez cały czas trwania projektu, a także 3 miesiące po zakończeniu projektu (konsultacje follow up – online).

Uczestnicy wzięli udział w dodatkowym szkoleniu na temat równości i różnorodności prowadzonym przez Darryla  Smitha z Bradford Metropolitan District , odwiedzili The Good Shepard Centre – centrum pomocy rodzinie, zwiedzali historyczną część Ratusza wraz z więzieniem z XVII WIEKU, Sądem dla dzieci i dorosłych oraz Izbą Lordów. Na terenie Ratusza odbyło się spotkanie z bezdomnym obywatelem Jamajki, który przybliżył  grupie problem ludzi bezdomnych różnych narodowości  na terenie UK.


#aktualizacja 04.2019

Szanowni Państwo,

w ramach I etapu projektu zostały wypracowane materiały dot. metody SELF STARTING – zachęcamy do korzystania z materiałów. Metoda SELF STARTING dedykowana jest codziennej pracy dla terapeutów, nauczycieli, pedagogów i opiekunów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i wykluczonej społecznie. Jednocześnie cały materiał może być wykorzystany w różnorodnych środowiskach pracy z młodzieżą i innymi grupami odbiorców.

Zachęcamy do aktywnego korzystania z programu!


#aktualizacja 03.2019

II międzynarodowe spotkanie projektowe w Bradford

Dnia 29 marca 2019 roku w Bradford odbyło się 2 międzynarodowe spotkanie ekspertów w projekcie ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne pt.: „ Grow it up- competences and framework for social system youth workers” . Organizatorem spotkania był partner projektu, organizacja non profit UK-BUTTERFLIES LTD Z Wielkiej Brytanii. Liderem projektu jest Powiat Oświęcimski a realizatorem działań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

W spotkaniu z ramienia Lidera brali udział, Starosta Powiatu Oświęcimskiego – Marcin Niedziela i wice Starosta Powiatu Oświęcimskiego – Paweł Kobielusz a także odpowiedzialna za prowadzenie i wdrożenie efektów dyrektor PCPR w Oświęcimiu – Renata Fijałkowska oraz ekspert- Anna Maj. W spotkaniu czynny udział brali przedstawiciele partnera z Fundacji Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa ekspert Magdalena Stusińska- Krywalska i Iwona Serafin oraz gospodarzy UK- Butterflies Ltd. – Saeed Younas Managing Director , Dominika Marcinkowska Projekt Coordinator, Joanna Maslajek Chief Executive Director, Savannah Betridge expert project.

Na spotkaniu omówione zostały produkty z pierwszego etapu realizacji projektu Self Starting , czyli scenariusze do pracy z młodzieżą, indywidulane karty pracy, terapeutyczne karty pracy i inne narzędzia do pracy z młodzieżą dla specjalistów. Omówione też zostały wyniki ankiet ewaluacyjnych po przeprowadzonych pilotażowych warsztatach z młodzieżą. Ich potrzeby oraz metody i zakres tematyczny jakich oczekują adresaci narzędzi. W trakcie spotkania została omówiona tematyka kolejnych narzędzi do części Calmfulness, podzielone zostały zadania pomiędzy lidera a partnerów. Ważną częścią spotkania było przeprowadzone przez funkcjonariuszy okręgu Yorkshire ds. cyberprzestępczości szkolenie dla uczestników jakie prowadzone są dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą na terenie Wielkiej Brytanii. Treści szkolenia są oparte na wiedzy i doświadczeniu funkcjonariuszy w walce z cyberprzestępczością dzieci do dzieci i dorosłych do dzieci. Zwrócona została uwaga na konieczność edukowania specjalistów, rodziców i dzieci. W trakcie spotkania został zaplanowany harmonogram drugiego szkolenia dla trenerów, jakie są realizowane do tego działania. Szkolenie odbędzie się w lipcu 2019r. dla grupy 12 osób, pracowników jednostek pomocy społecznej i edukacji z terenu powiatu oświęcimskiego.


#aktualizacja 11.2018

W dniu 22 października 2018 r. odbyło się I międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu „Grow it up – competences and framework for social system youth workers”.

 

Organizatorem spotkania był Lider projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich partnerów projektu: organizacji non profit UK BUTTERFLIES LTD  z Wielkiej Brytanii, Fundacji FERI z Krakowa oraz PCPR wraz z ekspertami pracującymi na co dzień z młodzieżą i znającymi ich potrzeby rozwojowe. Omówione zostały pierwsze z wypracowanych materiałów, m.in. opis metody SELF-STARTING, kwestionariusz do przesiewowego badania poziomu i rodzaju  stresu u młodzieży, karty pracy i inne dokumenty merytoryczne. Na podstawie przeprowadzonych analiz trudności szkolnych i społecznych u młodzieży, zdefiniowano obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę w przygotowaniu narzędzi do pracy  dla specjalistów i do szkoleń. Materiały wypracowane w trakcie projektu mają spełnić rolę wspierającą  dla pedagoga, psychologa i wychowawcy, dlatego będą prowadzone na bieżąco konsultacje narzędzi, zostaną wprowadzone do nich zmiany zgodnie z sugestiami odbiorców.

 

Partnerzy wspólnie omówili zagadnienia związanie z organizacją projektu i dokonali podziału szczegółowych zadań.

 

Uszczegółowiono harmonogram działań w projekcie, z których na bieżąco będziemy publikować informacje na stronach www partnerów.

Zapraszamy do współpracy !

Zespół projektowy


#aktualizacja 02.2019

„Grow it up- competences and framework for social system youth workers”

Relacja z warsztatów metody SELF-STARTING

Zgodnie z harmonogramem projektu „Grow it up- competences and framework for social system youth workers” wdrażanego w konsorcjum przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz z organizacją non profit UK- BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii i Fundacją Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa zrealizowano w dniach 3-6 lutego 2019 r. warsztaty metody SELF-STARTING w Bradford w Wielkiej Brytanii.

Organizatorem oraz ekspertami prowadzącymi warsztaty był zespół partnera brytyjskiego – UK BUTTERFLIES LTD. Eksperci brytyjscy uczestniczyli w opracowaniu udoskonalenia i adaptacji metody w ramach działań projektowych.

Warsztaty trwały 4 dni, każdego dnia po 8 godzin warsztatowych. W warsztatach uczestniczyło 10 osób – przedstawicieli z PCPR Oświęcim oraz 2 osoby – przedstawiciele FERI. Uczestnicy to m.in. wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, trenerzy, nauczyciele i pedagodzy pracujący na co dzień z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie. Każdy z uczestników jest potencjalnym użytkownikiem wypracowanej metody w przyszłości w czasie swoich zawodowych działań.

W programie warsztatów zaprezentowano i pracowano nad materiałami wypracowanymi w ramach rezultatu O1 – metoda Self Starting:

Lp. Tytuł
I Szczegółowy opis metody Self-Starting
II Miniwykład nt. stresorów, przyczynach i objawach stresu
a) Karty pracy indywidualnej do miniwykładu
b) Karty pracy terapeutycznej do miniwykładu
c) Prezentacja multimedialna (wydruk)
III Scenariusz zajęć dot. wystąpień publicznych pt. „Poetą człowiek się rodzi, mówcą się staje”
a) Karty pracy indywidualnej
b) Karty pracy terapeutycznej
IV Kwestionariusz przesiewowego badania poziomu stresu
V Zadania dot. aktywnych metod radzenia sobie ze stresem
VI Scenariusz zajęć dot. Przemocy rówieśniczej pt. „Agresja nie daje poczucia wartości, lecz je niszczy”
a) Karty pracy indywidualnej
b) Karty pracy terapeutycznej

 

Wszyscy uczestnicy warsztatów chętnie angażowali w zajęcia. Program cieszył się sporym zainteresowaniem. Uczestnicy zadawali pytania i aktywnie uczestniczyli we wszystkich ćwiczeniach, zadaniach przygotowanych w ramach warsztatów. Warsztaty stanowiły przestrzeń dyskusji między praktykami, którzy na co dzień współpracują z młodzieżą i pomagają młodym osobom kształtować zachowania i postawy potrzebne w przyszłym życiu prywatnym i zawodowym.

 

Przygotowana metoda SELF STARTING wraz  z załącznikami została przeanalizowana przez uczestników, zostały wyciągnięte wniosku i rekomendacje do zmian w materiałach. Efektem po warsztatach będzie ostateczna korekt kształtu wypracowanych materiałów metody Self Starting. Prowadzone działania ewaluacyjne podczas warsztatów pozwolą na udoskonalenie działań w kolejnych zadaniach realizowanych w projekcie.

 

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział!

 

Poniżej galeria zdjęć z warsztatów.


#aktualizacja 09.2019

Szanowni Państwo,

w ramach II etapu projektu zostały wypracowane materiały dot. metody CALMFULNESS – zachęcamy do korzystania z nich. Metoda CALMFULNESS dedykowana jest do codziennej pracy terapeutów, nauczycieli, pedagogów i opiekunów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i wykluczonej społecznie. Jednocześnie cały materiał może być wykorzystany w różnorodnych środowiskach pracy z młodzieżą i innymi grupami odbiorców.

Zachęcamy do aktywnego korzystania z programu!

Pobierz materiały w języku polskim

Pobierz materiały w języku angielskim